Merino ponožky opět SKLADEM!

Obchodní podmínky

společnosti OMVIA s.r.o.
se sídlem Husova 691, 539 73 Skuteč
IČO 14373769 DIČ  CZ14373769

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.crawler-shop.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobené obchodní podmínky ( dále jen „VOP“ ) obchodní společnosti OMVIA s.r.o. se sídlem Husova 691, 539 73 Skuteč, IČO 14373769 ( dále jen „prodávající ) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě crawler-shop.cz

1.2. Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je Husova 691, 539 73 Skuteč. Elektronická adresa prodávajícího je info@crawler-shop.cz.
Telefonní číslo prodávajícího je +420 732 404 805 .
Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).

1.3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

2. VZNIK SMLOUVY

2.1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího pod crawler-shop.cz. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího. Objednávku lze učinit také telefonicky. V takovém případě je objednávkový formulář na základě telefonické objednávky kupujícího vyplněn a odeslán za kupujícího prodávajícím. Takto učiněná objednávka se považuje za objednávku učiněnou kupujícím a dále se řídí veškerými ustanoveními těchto VOP.

2.2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
a) identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla;
b) identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
c) požadované množství zboží;
d) cenu;
e) místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
f) volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.
Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

2.3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostřednictvím elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání,a to e-mailem na adresu objednavky@crawler-shop.cz, to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení objednávky.

2.4. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.

2.5. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách crawler-shop.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2.6. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí;
b) zboží se již nedodává;
c) zboží je již vyprodáno;
d) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
e) existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.

3.2. Místo dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.

3.3. Obvyklá lhůta pro odeslání zboží z kategorie Skladem činí 24 hodin od přijetí objednávky, resp. od přijetí platby v případě výběru platby převodem. S ohledem na povahu výroby coby výrobu zakázkovou se objednané produkty šijí na základě příchozí objednávky a na základě požadavků kupujícího. Dodací lhůta se v takovém případě pohybuje dle aktuálního vytížení naší výroby a je vždy uvedena u každého výrobku. Uvedená dodací lhůta počíná běžet dnem přijetí platby v případě výběru platby převodem, v ostatních případech dnem přijetí objednávky. Pokud vaše objednávka zahrnuje výrobky s rozdílnou dobou dodání, řídí se vyřízení objednávky vždy tou delší z nich. Přesné informace o termínu výroby vaší zakázky obdržíte v samostatném emailu do 48 hodin od přijetí objednávky, resp. od přijetí platby v případě výběru platby převodem. Další informace o stavu vaší objednávky vám poskytneme na telefonním čísle 732 404 805 nebo na emailu objednavky@crawler-shop.cz. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu, případně smlouvu po vzájemné dohodě zrušit. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.

3.4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:

a) prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
b) prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).
Má-li objednané zboží celkovou cenu vyšší než 2.000,- Kč, doručí je prodávající prostřednictvím smluvního přepravce kupujícímu v dohodnutém termínu dodání a na své náklady.

Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 48hodin od uzavření smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny (viz. bod 4.3.), byl-li zvolen jiný způsob platby, než dobírkou. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet uvedená lhůta počíná běžet až okamžikem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích se může doba expedice prodloužit.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Zásilkovna, DPD výdejní místo 

 65 Kč

GLS výdejní místo + boxy

50 Kč

GLS/DPD doručení na adresu 80/95 Kč

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Převodem z účtu

0 Kč

Online platba kartou

0 Kč

 

Rozhodná hranice pro dopravu zdarma:

GLS výdejní místa a boxy (50Kč) - zdarma NAD 2000KČ
DPD výdejní místa a boxy (65Kč) - zdarma NAD 2500KČ
ZÁSILKOVNA výdejní místa a boxy (65Kč) - zdarma NAD 2500KČ
GLS NA ADRESU (80Kč) - zdarma NAD 2500KČ
DPD NA ADRESU (95Kč) - zdarma NAD 4000KČ
 
SK:
GLS (3,7 €) - zdarma NAD 99 €
DPD NA ADRESU (7 €) - zdarma NAD 165 €
ZÁSILKOVNA (5 €) - zdarma NAD 165 €

 

Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.

Při využití slevy je pro uplatnění nároku na dopravu zdarma směrodatná konečná cena zásilky po slevě, tzn. konečná cena musí být i po uplatněné slevě vyšší než 2 000Kč (vč. DPH) resp. hranice výše.

3.5. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se zboží doručit následující pracovní den, resp.si dohodnout ( telefonicky či jiným vhodným způsobem ) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

3.6. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván návod k údržbě výrobku. Při dodání zboží je kupujícímu zaslána faktura ve formě pdf s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

3.7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na crawler-shop.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.

4.2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:

a) bezhotovostně na účet prodávajícího vedený u Fio banka, a.s. číslo účtu 2902289172/2010 a to při odesílání objednávky

b) platební kartou na účet 2902289172/2010 vedený u Fio banky, a.s. V případě platby platební kartou kupující uděluje odesláním objednávky souhlas se zpracováním jeho kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo) zpracovatelem plateb za účelem zasílání informace o platbě. Zpracovatelem plateb je společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 27924505.

e) online převodem, zpracovatelem plateb je společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 27924505.

4.3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

4.4. Při nákupu zboží ve výprodeji anebo ve slevě nelze uplatnit žádný slevový poukaz, slevy se nesčítají.

4.5. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový poukaz/kód.

4.6. Dárkový poukaz / voucher - nelze směnit za hotovost/platbu na účet, ale výhradně za zboží z nabídky e-shopu.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, v případě, že bylo zboží nošeno nebo vypráno, a také od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.5.1. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Při odstoupení od smlouvy postupujte podle pokynů zde https://www.crawler-shop.cz/vse-o-nakupu/vzorove-formulare/?=&retino-widget-root-url=/cs/portal/iframe/eb06681d-27f7-469c-80aa-3086fd9a20ec/

Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2. VOP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2. VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu vrátí prodávající stejným způsobem, jakým je přijal. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese prodávající při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

5.7.2. V akcích typu 2+1, 3+1 apod. - při odstoupení od smlouvy je zákazníkovi vrácena kupní cena zboží - je ale podmínkou vracet vždy celý set zboží, který byl v rámci této akce zakoupen.

5.8. Nepřevezme-li si bezdůvodně zákazník objednané zboží, je povinen do 14 dnů uhradit na účet prodávajícího veškeré náklady spojené s přípravou a s odesláním objednávky, včetně zpětné logistiky.

5.9.  K vrácení přijímáme oblečení, které je nenošené a neprané, nejsou na něm patrné "stopy" od makeupu, antiperspirantu, zvířecích chlupů/srsti, není zatrhané či jinak poškozené.

Pokud není dodržena rozhodná hranice pro dopravu zdarma, vyhrazujeme si právo vynaložené náklady na dopravu vyúčtovat. Stejně tak, pokud není dodržena hranice hodnoty objednávky určující slevu ( např. sleva 100Kč při nákupu zboží nad 1000 Kč a další slevové akce, kde je jasně definovaná částka, při které nárok na slevu vzniká/zaniká ) nebo dárek k objednávce, který požadujeme vrátit s vraceným zbožím nebo si vyhrazujeme právo o to ponížit dobropisovanou částku. V případě slevy v podobě "crawleráků" a vrácení zboží z této objednávky se odečítají body stejným koeficientem. V případě záporného stavu bodového konta je o toto ponížena dobropisovaná částka.

5.9.1. V případě výměny zboží je účtována doprava pouze směrem k zákazníkovi. Zpětné zaslání tedy může využít zákazník zdarma. 

V případě, že vrácení zboží (reklamaci) neakceptujeme, je zákazník povinen uhradit náklady na dopravu zpět. 

K reklamaci nebo poprodejní péči přijímáme oblečení, které je vyprané a bez zvířecích chlupů/srsti (alergen).

Oblečení, kdy je každý kus zabalen v papírové krabičce přijímáme k vrácení v tomto původním obalu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku ).

6.2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.3.5. zboží vyhovuje poždavkům právních předpisů.

6.4. Ustanovení uvedená v čl.6.3. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6.
6.6.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. 6.7. níže).

6.6.2. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

6.6.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.3.1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.6.4. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.6.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.6.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) údržby zboží v rozporu s návodem o údržbě nebo c) mechanického poškození zboží ( např. roztrhnutí, rozříznutí, zašpinění atpod.).

6.6.7. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.6.8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající nejpozději do pěti (5) dnů ode dne přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.

6.7.
6.7.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

6.7.2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

6.7.3. Záruční doba činí 24 měsíců a běží od odevzdání zboží kupujícímu.

6.7.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.8.
6.8.1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:
a) poštou na adrese sídla prodávajícího Husova 691, 539 73 Skuteč, nebo
b) e-mailem na adrese objednavky@crawler-shop.cz
Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou smlouvu ( nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží ) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace ( nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou ) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.

6.8.2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.8.3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího písemně nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. ZÁSADY O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Heureka Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

8.2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.

8.3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.

8.4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.

8.5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

8.6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

8.7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.08.2022.